Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 1. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ops.radzionkow.pl oraz do strony BIP www.bip.ops.radzionkow.pl.
 2. Status pod względem zgodności: wyżej wymienione strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności i wyłączenia: opublikowany film nie posiada napisów dla osób niesłyszących, opublikowany został przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Data publikacji stron internetowych: 10.03.2017 r.
 4. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
 5. Treść zawarta w oświadczeniu opiera się na rzeczywistej samoocenie zgodności stron internetowych z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 6. W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 286 65 44 lub adresem e-mail: sekretariat@ops.radzionkow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Komórki organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie mieszczą się w budynku przy ul. Kużaja 19 w Radzionkowie. Wymieniony budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Poniżej przedstawiamy rozmieszczenie Działów i Gabinetów Ośrodka:
 1. Parter:
 • Dział Wspierania Rodziny, Sekcja Wsparcia Rodziny;
 • Dział Wspierania Rodziny, Sekcja Usług, Świadczeń i Egzekucji;
 • Biuro Projektów;
 • Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków;
 1. I Piętro:
 • Gabinet Dyrektora;
 • Gabinet Zastępcy Dyrektora;
 • Dział Administracji, Kadr i Programów Celowych;
 • Sekretariat;
 • Dział Finansowo-Księgowy.
 1. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, który będzie asystował osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy urzędowej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny