Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje  osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży obowiązek alimentacyjny,                  a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczeni, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do świadczenia ustalane jest na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada                           a kończy 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, na okres zasiłkowy 2019/2020 – 764,00 zł).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku gdy: 

• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

• osoba sprawująca opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:05

Załącznik do wniosku

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:04

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych ...

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:04

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:04

Oświadczenie wnioskodawcy

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:04

Kluzula informacyjna

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:03

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny